درس‌های موجود

فراگیران محترم شرکت هوایار

به دوره آموزشی ((اصول گزارش نویسی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

به دوره آموزشی ((تکنیک های متقاعدسازی مشتریان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان:

به دوره آموزشی((توانمندسازی سایرین))

خوش آمدید.😄

پشتیبانی : 88490184 ☎️

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

به دوره ((اصول و فنون مذاکره))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران محترم سازمان احیاء سپاهان

به دوره ((ایجاد انگیزه در کارکنان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران محترم شرکت بازرسی میزان

به دوره آموزشی ((قوانین و مقررات گمرکی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران محترم :

به دوره آموزشی ((کنترل خشم))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران محترم :

به دوره آموزشی ((آئین نگارش و مکاتبات اداری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((رفتار سازمانی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184